17. okt. 2010

(Han er sikkert) EN TERRORIST (håper vi.....)

Den såkalte "avsløringen" av Andrew Ibrahim Wenhams fortid er interessant lesing. Jeg nevnte Nordlys' behandling av Wenham i forrige blogginnlegg, men vil her gå litt nærmere inn på hvordan avisen bygger opp sitt bilde av ham.

Tittelen på artikkelen er "Var knyttet til terrornettverk", med ingressen "Andrew Wenham, muslimsk leder i Tromsø var knyttet til terrornettverk", og åpningssetningen "Dette er den sjokkerende historien om en svært sentral, muslimsk leder i Tromsøs mest profilerte moské, slik den har blitt presentert av flere kilder Nordlys har vært i kontakt med".
Vi får altså beskjed om at artikkelen handler om én mann: Wenham. Etter åpningssetningen fortsetter imidlertid artikkelen med å omhandle en annen mann ved navn Jack Roche. Det fortelles så inngående om Roches medlemskap i "Jemaah Islamiah (JI), en ekstrem, militant, muslimsk organisasjon som blir anklaget av en rekke lands myndigheter for å rekruttere muslimer til voldelig, hellig krig, jihadisme", om hans deltagelse i terrorplaner og om kontakt med Al-Qaida. Wenham kommer inn i bildet idet han som én av fire ved en anledning henter Roche på flyplassen i Perth. Roche blir siden arrestert, og  "[e]n av opplysningene han gir politiet, er at ledelsen i terrornettverket han har involvert seg i, har ønsket at Wenham skulle komme til Afghanistan for å få terrortrening." Nordlys opplyser at "Andrew Ibrahim Wenham og hans norske kone, Tromsø-kvinnen Sandra Maryam Moe, ikke [var] en del av denne rettsaken." Hadde artikkelen sluttet her, kunne Wenham vært "frikjent" fra avisens, og dermed lesernes, mistanker om terrorinnblanding, siden han faktisk ikke var en del av rettsaken, og ergo ikke kan ha vært interessant for påtalemyndighetene.

Artikkelen fortsetter imidlertid med å slå fast følgende:
Nordlys har pålitelige og uavhengige kilder som hevder at Alnor-lederen Andrew Ibrahim Wenham var medlem av Jemaah Islamiah i Australia og øyensynlig en del av det terrornettverket organisasjonen prøvde å skape. Under rettsaken mot Jack Roche i The District Court i Perth i mai og juni 2004, kom Roche selv i sine forklaringer et par ganger inn på Wenhams medvirkning og rolle.
Legg merke til ordet øyensynlig. Nordlys kan på tross av at han ikke var en del av rettsaken, hevde at Wenham har vært del av et terrornettverk, en påstand som henter sin autoritet fra at kildene er "pålitelige og uavhengige". Avisen modifiserer sin påstand ved å bruke ordet øyensynlig, men dette som viser svakheten ved påstanden, drukner i den legitimeringen avisen støtter seg til. Både "pålitelige og uavhengige kilder" og Jack Roche, som faktisk er tiltalt for terrormedvirkning, gir autoritet til mistanken mot Wenham (en mistanke som forøvrig kun er avisens, ikke politiets eller påtalemyndighetens). Avisen spiller kanskje på håpet om at leserne ikke vil legge merke til forbeholdet, samtidig som kritikk kan motvises ved å vise til at de faktisk har brukt "øyensynlig" som forbehold?

Store deler av det påfølgende i artikkelen basert på uttalelser fra "journalisten Martin Daly og forfatteren Sally Neighbour" som "begge [bekrefter] opplysningene om at Wenham var medlem av JI og en del av nettverket rundt Jack Roche." (Det er antagelig disse som er de "pålitelige og uavhengige" kildene til Nordlys.) Sally Neighbour sier til Nordlys at Wenham møtte "Hambali, JIs operasjonssjef og link til al Qaeda". Hambali beskrives så i artikkelen på følgende måte:
Riduan Isamuddin, med krigernavnet Hambali, blir av analytikere og medier verden over, bl.a. av BBC, beskrevet som hjernen bak terrorbombene på Bali i 2002. Denne aksjonen kostet 202 mennesker livet, deriblant sju svensker.
CIA kaller ham ”Sørøst-Asias Osama bin Laden” og enkelte analytikere har ment at Hambali på ett tidspunkt var regnet som nr. 3 på den interne rangstigen i Al Quada. Da Hambali ble arrestert i Thailand i 2003, var det en verdensnyhet som ble gjengitt i alle større medier. I Norge skrev bl.a. VG Nett flere artikler om arrestasjonen av Hambali og omstendighetene rundt den.
Riduan Isamuddin, aka Hambali, sitter i dag internert på den amerikanske basen Guantanamo Bay på Cuba. Det var denne mannen Andrew Wenham altså skal ha møtt i den perioden han i følge våre kilder var på terrortrening på Mindanao, og som ble så begeistret at han ønsket å rekruttere Wenham til Afghanistan – formodentlig for større oppgaver.
Det er altså ingen engel Wenham skal ha møtt, og det er nærliggende å tro at bildet av Hambali vil påvirke lesernes inntrykk av Wenham. Igjen kommer Nordlys med et forbehold: 
Imidlertid antyder både Sally Neighbour og Martin Daly at kanskje var både Roche og Wenham noe «nølende terrorister». Ingen av dem har da heller - så vidt man vet - vært med på å utføre noen faktiske terrorhandlinger.
Hadde så avisartikkelen sluttet her, kunne kanskje Wenham igjen vært frikjent fra avisens/lesernes mistanke om terrormedvirkning. Wenham har ikke utført terrorhandlinger, noe som kan bekreftes av at han heller ikke var del av rettsaken. Men Nordlys legger inn et nytt forbehold, som undergraver det opprinnelige forbeholdet. Begrepet "så vidt man vet" indikerer at Wenham likevel kan være skyldig, det er bare ingen som vet om det ennå. Begrepet "nølende terrorister" - som det er vanskelig å vite om det er Neighbour og Daly sitt uttrykk, eller noe avisen har syntetisert ut av deres påstander - reflekterer en antagelse om at man kan være terrorist uten å utføre terror. Budskapet ser ut til å være: "selv om han er helt uskyldig, kan han være terrorist likevel". Wenham innehar kanskje en "terroristessens"? Dette understrekes ytterligere av at "påstandene [er imidlertid] at begge to har hatt nære forbindelser til et av de mest beryktede, muslimske terrornettverk verden kjenner," med påfølgende beskrivelse av noen av terroraksjonene dette nettverket har vært ansvarlige for.

Det ser ut som om det er Nordlys sitt mål at leseren skal overføre på Wenham de kriminelle handlingene Roche og Hambali er dømt for, på tross av at Wenham hverken er dømt eller mistenkt av politi og påtalemyndigheter. At Wenham selv tok avstand fra disse menneskene da han skjønte hva som foregikk, som han sier i avisens intervju med ham, kommer ikke frem noe sted i denne nettartikkelen. Nordlys innrømmer at Wenham "aldri [er] siktet, tiltalt eller dømt for noen form for kriminell virksomhet, så langt Nordlys kjenner til", og at "Tromsømannen har i så måte et helt rent rulleblad." Men gjennom bruken av "i så måte" gis det inntrykk av at hans rulleblad sannsynligvis ikke burde være rent, at et rent rulleblad ikke er ensbetydende med at Wenham er uskyldig.

Artikkelen avsluttes på følgende måte:
Nordlys har også vært i kontakt med australske politimyndigheter, The Australian Federal Police (AFP), bl.a. for å få klarlagt om de har avhørt eller søkt å avhøre Wenham om omstendighetene og hendelsene som førte til terrordommen mot Jack Roche.
Federal agent og team leader Adam Smith i AFP har i mail til Nordlys svart følgende:
«AFP har som policy at vi ikke kommenterer rettsavgjørelser, ei heller kommenterer vi tidligere etterforskninger eller operasjonelle forhold».
Det er derfor uklart om australske myndigheter har ønsket eller prøvd å komme i kontakt med Andrew Wenham på noe tidspunkt.  
At australske politimyndigheter av prinsipp ikke uttaler seg, brukes som et siste indisium på at Wenham muligens er terrorist. Uansett hvilken informasjon Nordlys får tak i, brukes ingenting til Wenhams fordel, alt vris mot ham.

Nordlys kunne ha skrevet en sak om en tromsømuslim som vil advare folk mot å gå i samme felle som han gjorde, som er en ansvarlig borger som tar sterk avstand fra terror. Istedet har avisen valgt å underkommunisere Wenhams side av saken, og konstruerer ham istedet som terrorist. Da gjenstår det vel egentlig bare å spørre seg selv "hvorfor?"

1 kommentar:

Andrew Wenham sa...

Hi Suzanne,
I really enjoyed reading this article on your blogg and the way you have analysed the "Islam in Tromsø" series. Well done.
I am very shocked at what Nordlys has done to us Muslims here in Tromsø. Its like they have turned 180 degrees within a week. Up until this series, Nordlys was looked at from a Muslim's point of view as trust worthy newspaper covering the news from a neutral point of view, telling it like it is. The story about Myself in Puls on the Saturday shocked me. They told the story terribly with half truths, linking it to terrorism where it is not belonging. To me it looked like they are trying hard to scare the people of Tromsø and put an end to the Mosque project, as they knew we were about to launch the Architecture drawing and 3 scale models of the Mosque project at the rådhouse in Tromsø.
It saddens me that they label us as Wahabi's with extreme radical Islam, even after we told them in an interview prior to the series that we don't belong to any group, specally Wahabism. They also know the Saudi's have bought the Alnor Senter and have been fund us from day one, with "No strings attached" policy other than to follow the Norwegian law and work within your local community peacefully and helpfully.
All the people they had interview in there "Islam in Tromsø" series didnt even know about us or have ever worked with us. Whats wrong with them can't they find people here in Tromsø from the local church's, schools, university, teachers high school collage, police, prison, student nurse's, etc who have worked with us and see us as an asset to the Tromsø community . They need to learn to work with us, not against us, as we have so much to offer in our community.

Kind Regards
Andrew Ibrahim Wenham