14. feb. 2011

Jordens, dyrenes og menneskenes skapelsestidspunkt, ifølge Jehovas Vitner

Da vi hadde besøk av Jehovas vitner fikk vi en splitter ny utgivelse, Ble livet skapt? (2010), som omhandlet jordens skapelse og hvordan vitnene tar avstand fra kreasjonister. I bladet vi fikk sto det bl.a. at Jehovas vitner mener at teorien om at jorden er flere millioner år gammel går overens med skapelsesberetningen i 1. Mosebok. Jeg syns dette var meget interessant, for jeg mente å ha lest i eldre publikasjoner at vitnene mener at jorden kun er 6000 år gammel - og at de derfor kunne regnes som kreasjonister selv. Vi kikket derfor i bøkene Er mennesket blitt til ved utvikling eller ved skapelse? fra 1970 og Livet - et resultat av utvikling eller skapelse fra 1985 - og trodde vi ville finne tidsmessige endringer i vitnenes standpunkter.

Jehovas vitner er ekstremt vitenskapelig rettet - selv om de ikke godtar alle konvensjonelle vitenskapelige oppfatninger og kritiserer vitenskapen noen ganger for å være uvitenskapelig. I 2010-bladet hevdes det at 
det er ikke Bibelens framstilling som ikke lar seg forene med naturvitenskapen - det er oppfatningene til kristne fundamentalister. Noen av disse gruppene hevder med urette at hele det fysiske skaperverk ifølge Bibelen ble frambrakt på seks 24-timers dager for omkring 10000 år siden. En slik konklusjon har imidlertid ingen støtte i Bibelen. Hvis det hadde hatt det, ville mange vitenskapelige oppdagelser i de siste hundre årene utvilsomt ha svekket tilliten til Bibelen. Men hvis man studerer Bibelen grundig, finner man ingen uoverensstemmelser mellom den og vitenskapelige fakta. Jehovas vitner er derfor uening med kristne fundamentalister og mange kreasjonister. (2010: 24)
Også i 1985 stilte de spørsmål ved kreasjonisters påstander:
[P]å grunn av sin tolkning av skapelsesberetningen i 1. Mosebok påstår de [kreasjonistene] at jorden bare er 6000 år gammel, og at de seks "dagene" som 1. Mosebok sier at skapelsen foregikk på, bare var på 24 timer. Men svarer et slikt syn nøyaktig til det Bibelen sier? Ble jorden og alle livsformene på den skapt på seks bokstavelige dager? Eller finnes det en mer fornuftig forklaring?
Bruken av spørsmål og henvisning til fornuften er kjennetegnende retorikk ved Jehovas vitners publikasjoner. Spørsmålene brukes som insentiver til å veie argumenter opp mot hverandre og "tenke selv", noe som ofte begrunnes med at Bibelen oppfordrer til dette. I artikkelen "Er tro uforenelig med fornuft" i Vårn Opp! nr. 1 2011 står det f.eks at 
Bibelen advarer deg mot å 'tro hver ord'. (Ordspråkene 14:15). Den sier at du heller bør "forvisse deg om alle ting", det vil si etterprøve de tingene du hører, før du tror på dem. (1. Tessaloniker 5:21) (S. 28, parenteser i original).
Men tilbake til saken. Når det gjelder jordens, dyrenes og menneskenes alder, mener Jehovas vitner at det er, eller kanskje rettere sagt kan være, store tidsrom mellom skapelsen av hver av dem. Om jordens alder sies det ...

... i 1970:
Bibelen sier ikke noe om når jorden ble skapt. Med tanke på det materielle univers, jorden innbefattet, sier Bibelen bare: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." (1. Mosebok 1:1) Dette utelukker ikke at jorden kan ha vært til i milliarder av år før den ble bebodd av levende skapninger. (S. 97, parentes i original)
... i 1985:
Den første delen av 1. Mosebok viser at jorden kan ha eksistert i milliarder av år før den første "dag" - hvor lenge sier den ikke noe om. [...] Solen og månen var selvsagt i verdensrommet lenge før denne første "dag" (S. 26-27)
 ... i 2010:
I følge Bibelens innledende ord eksisterte universet, deriblant planeten jorden, før skapelsesdagene begynte. Geologer anslår at jorden er 4 milliarder år gammel, og astronomer mener at universet kan være så mye som 15 milliarder år gammelt. Er disse beregningene - eller eventuelle framtidige justeringer av dem - uforenelige med 1. Mosebok 1:1? Nei. Bibelen sier ikke noe om når "himlene og jorden" ble til. Naturvitenskapen er ikke i strid med Bibelens beskrivelse. (S. 24)
Om menneskets skapelsestidspunkt skrives det i 1970:

Men hva med den store forskjellen mellom de nesten 6000 år som Bibelen sier at mennesket har eksistert, og de millioner av år som evolusjonistene hevder at mennsket har eksistert? [...] Det er [...] tydelig at aldersbestemmelser ved hjelp av radiokarbon som viser at mennesket har eksistert i mer enn 6000 år, ikke utgjør noe gunnlag for å forkaste Bibelens kronologi. (S. 97-100)
Også i 1985 fastslås det at "Bibelens kronologi viser at menneskene ble skapt for omkring 6000 år siden" (s. 96), og på samme måte som i 1970-boken avvises det at karbondateringer kan belegge at det har eksistert mennesker før dette. Det vises hyppig til vitenskapelige tidsskrifter og bøker som kan legitimere avvisningen. En bemerkelsesverdig endring i 2010 er at publikasjonen Ble livet skapt? mot forventning ikke inneholder noe om skapelsen av mennesket. Vi lette ganske lenge før vi fant et (diskrét) sted hvor tidspunktet for menneskets skapelse ble nevnt. I brosjyren Bibelen: Hva er dens budskap? er det en tidslinje som plasserer Adams skapelse i år 4026 fvt. (interessant at de bruker fvt. i stedet for f.kr.) - altså ca. 6000 år siden. Av en eller annen grunn er dette nå noe som ikke frontes like aktivt som i tidligere publikasjoner.

Når det gjelder de 6 dagene skapelsen skal ha foregått på, beskrives de i alle tre publikasjoner som lange perioder, og ikke bokstavelige dager:

Bibelen forteller deretter at forskjellige livsformer oppsto i løpet av seks "dager". Ordet "dag", som Bibelen bruker her, betyr en tidsperiode og ikke en 24 timers dag. [...] (1970: 97)
Mange er av den oppfatning at ordet "dag" i 1. Mosebok, kapittel 1, betyr et bokstavelig døgn på 24 timer. [...] Det hebraiske ordet yohm, som blir oversatt med "dag" kan bety perioder av forskjellige lengder. [...] Det synes å være rimelig å trekke den slutning at de "dagene" som er omtalt i 1. Mosebok, også kan ha omfattet lange tidsperioder - flere tusen år. (1985: 26-27)
Faktum er at det hebraiske ordet som er gjengitt med "dag", kan betegne tidsrommet av forskjellig lengde, ikke bare en 24-timers periode. [...] Det er så visst ikke noe grunnlag i Bibelen for å framsette den påstand at hver skapelsesdag var på 24 timer. Hvor lange var så skapelsesdagene? Det sier ikke Bibelen noe om, men ordlyden i 1. Mosebok, kapitlene 1 og 2, viser at det må være snakk om tidsrom av betydelig lengde. (2010: 25-26)
Forståelsen av dagenes lengder kan åpne for at dyr ble skapt en stund før mennesker, men det er, såvidt vi har kunnet finne, kun 1970-boken som sier dette eksplisitt:
Det finnes også andre dateringsmetoder, men ingen av dem har bevist at Bibelen er feilaktig når den viser at mennesket har eksistert i 6000 år. Det er nok så at det er blitt funnet fossiler av dyr som er eldre, men Bibelens skapelsesberetning i 1 Mosebok gir rom for en høyere alder når det gjelder dyrene. Den viser at det ble skapt dyr tusener av år før mennesket ble skapt. (s. 73)
Jehovas vitner er altså ikke kreasjonister hvis kreasjonisme forstås som en bokstavelig lesing av f.eks ordet dag i Bibelen. Det hadde vært interessant å sammenligne deres forståelse av jordens, dyrenes og menneskets opprinnelse med uttalte kreasjonisters forståelse, men det får bli en annen gang.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Så hva tror du? Utvikling eller skapelse?

http://skapelsen.blogg.no/

Bernt Arild sa...

Kjære eier av http://skapelsen.blogg.no! Jeg har funnet bloggen din på nettet men finner ikke kontaktinformasjon til deg. Hadde vært veldig flott å komme i kontakt med deg. Tror vi har samme ståsted. Ta gjerne kontakt med meg på berntarild(a)gmail.com

Helge Kåre Fauskanger sa...

Jehovas vitner er gammeljord-kreasjonister (skjønt de ikke ville bruke det ordet selv). De tror at Adam ble skapt i år 4026 før vår tidsregning, og avviser i alt vesentlig utviklingslæren. En stund lærte de at hver "dag" i skapelsesuken var på 7000 år, men denne ideen har ikke vært nevnt i Vakttårn-litteraturen på flere tiår. Jehovas vitner godtar at jorden og universet er gammelt, for som det heter i en av deres bøker: "Sluttprodukter av radioaktiv desintegrasjon i jordens bergarter viser at noen fjellformasjoner har vært uforstyrret i milliarder av år" (Resonner ut fra Skriftene, 1985, s. 352). De er dermed i en mellomposisjon mellom vitenskapen og ungjord-kreasjonismen, som normalt langer ut mot radioaktive dateringsmetoder. (Det gjør for øvrig også vitnene, når dateringer av spor av _mennesker_ gir for høye tall i forhold til deres egen øvre grense på drøyt 6000 år.)

- Helge Kåre Fauskanger
helge.fauskanger@nor.uib.no