23. feb. 2011

Konstruksjon av likhet

Mens jeg satt og scannet sitater fra lærebøkene jeg undersøker inn i database, kom jeg over noe som jeg nesten vil kalle for et perfekt eksempel på fremstilling av to religioner som like hverandre. I masteroppgaven min kalte jeg slike typer fremstillinger for relasjon (basert på Norman Faircloughs begrep equivalence): to eller flere religioner blir satt i relasjon til hverandre gjennom påpeking av likheter. Det motsatte kalte jeg for opposisjon, altså fremheving av ulikheter.

I masteroppgaven fant jeg at hinduisme og buddhisme oftere ble satt i relasjon til hverandre enn til andre religioner, noe som forsåvidt er vanlig også andre steder enn i lærebøker. Og det er nettopp fremstilling av disse to religionene som er det perfekte eksempelet jeg snakker om. I boken Tro og tanke (2008) brukes nøyaktig samme formulering to ganger, én gang i kapitlet om hinduisme og én gang i kapitlet om buddhisme:
Karma betyr opprinnelig handlig, men kan ha flere betydningsnyanser: 
- handling 
- handlingens følge 
- summen av alle handlingers følge 
- den lovmessige sammenhengen mellom handling og følge 
Karma kan altså brukes om selve handlingen,  men sier man at en handling gir god eller dårlig karma, bruker man den andre betydningen av karma. En som vil forbedre sin karma, bruker ordet i den tredje betydningen. Hvis man kaller ****** for et karmisk system, er det den lovmessige sammenhengen mellom handling og følge som er poenget. (s. 75 og 91)
Der jeg har satt inn stjerner står det hinduismen i hinduismekapitlet og buddhismen i buddhismekapitlet. Denne gjentagelsen av teksten er en implisitt relasjon. Med dette mener jeg at det står ikke noe sted i de to kapitlene at dette er likt i de to religionene, men likheten fremkommer av den identiske formuleringen. Nå vil jeg understreke at jeg ikke mener at lærebokforfatterne her har gjort noe feil når de beskriver karma i begge religioner på denne måten. Min oppgave er ikke å vurdere om lærebøkene er gode eller dårlige, men jeg undersøker hvordan religioner blir konstruert i skolen som en (i dag) sekulær institusjon. At det i denne boken da blir brukt identisk formulering om det som regnes som to religioner, er meget interessant i henhold til hvordan disse to religionene blir diskursivt konstruert. Til grunn for denne fremstillingen må det ligge en antagelse om at karma i hinduismen og buddhismen kan beskrives på samme måte, og fremstillingen formidler dette til leserne som dermed "innlemmes" i denne diskursen.

Et annet eksempel på oppfattelsen av hinduisme og buddhisme som likere hverandre enn andre religioner, er et fotografi jeg har sett brukt i to forskjellige bøker (én skolebok og én populærvitenskapelig bok - titlene husker jeg ikke i øyeblikket). Fotografiet viser et likbål, og illustrerer i den ene boken dødsritualer i hinduismen, og i den andre dødsritualer i buddhismen.

Ingen kommentarer: