15. apr. 2011

Jehovas Vitner som retorisk grep

Jeg kom plutselig over en "Dagens ytring" i avisen Hallingdølen (12.04.2011), der forfatteren Nils Stavenes kommer med en merkelig sammenligning av Frp og Jehovas vitner. At folk får seg til å skrive de merkeligste ting er jo ikke overraskende, men at en avis faktisk trykker det og dermed sprer og autoriserer nedsettende feilinformasjon, vil jeg nesten karakterisere som skammelig. Forøvrig er jo ikke heller det særlig overraskende, dessverre, og visstnok del av et større paradigme innen journalistikken.

Tittelen på på Nils Stavenes' innlegg er "Frp - politikkens Jehovas Vitner". Det er nok først og fremst ment som en harselering med Fremskrittspartiet, men hvorfor velges Jehovas Vitner som harseleringsverktøy? Mest sannsynlig fordi det blandt majoritetsbefolkningen er helt ok å gjøre narr av dem og klage over deres tilstedeværelse i hverdagen (bare tenkt etter selv, har du aldri gjort det?). Jeg presenterer hele "Dagens ytring" her, og vil komme med en analyse etterpå:
Frp - Politikkens Jehovas Vitner

Har du lagt merke til den slåande likskapen mellom Framstegspartiet og sekta Jehovas Vitner? Båe er overtydde om at dei, og berre dei, har funne rette vegen til Paradis.

Når innhaldet i debattane mellom politikarar vert for kjedeleg, er det lett å lata tankane vandra og bli oppteken av andre ting. Her ein dag då Siv streva med å forklara seg, kom eg av ein eller annan grunn til å tenkja på Jehovas Vitner. Har du nokon gong prøvd å få til ein samtale med dei, og kanskje ymta frampå synspunkt som reiser tvil om bodskapen deira? Det nyttar ikkje kva du seier. Same kva argument du kjem med, så er det bortkasta. Dei har rett, held lange utgreiingar og viser til boka med stor B. Vitnene held seg visstnok med ein variant av Bibelen. Frp er marknadsøkonomiens apostlar og trur på den frie marknaden og velsignar konkurransen.

Som om ingen ting
Når ein er så sikker i si sak, gjeld det å lata att augo for det som ikkje passar inn. Det gjeld å sjå det ein vil og oversjå resten. Meldingar har fortalt om Jehovas Vitne-lydar som har fastsett dato for jordas undergang og i god tid gått i bunkersen, trygge på å vera utvalde til å overleva. Eg undrast på kva kjensle dei hadde, då dei opna bunkersdøra att og fann at alt var som før? Dei leita vel fram til ei forklaring som passa inn, og levde vidare som om ingen ting. Frp synes å vera nøye med kva saker dei uttalar seg og har bastante meiningar om. Helst er dei frampå om einskildsaker som får store oppslag i tabloidpressa. At den økonomiske politikken dei kjempar for å få innført her i landet, fører land etter land i krisa, snakkar dei ikkje om. Det som skjedde på Island, i USA og sist i Irland, har dei visstnok inga meining om. Heile tida preikar dei vidare same evangeliet om marknadskreftene, som om ingen ting.

Himmelriket
I ein annan samanheng kan du også tydeleg leggja merke til likskapen: Visjonen om ei anna og betre verd har dei båe. Der skal alt bli så bra. Det er ikkje grenser for idyll og herlegdom «Vakttårnet» kan fortelja at livet i Paradis vil vera. Vakre teikningar av lukkelege menneske og ville dyr som leikar saman i grøne hagar, fyller side på side i bladet dei stikk i handa på deg saman med nokre bibelsitat. Men dette Himmelriket er ikkje ope for alle. Leiarane i sekta har fastsett talet på dei som skal få bli salige, og nokre har visst allereie fått reservert plass. Så her gjeld det å stå på. Frp lovar lukke for alle i deira Paradis. Verda kjem til å bli god, full av rettferd, fridom og velstand for alle den dagen verdsomfemnande frihandel rår, og ingen stat blandar seg inn med reguleringar og styring.


Den vonde sjølv
Ikkje berre draumen om Paradis har dei felles, men også den «Vonde sjølv» som står for alt syndig og vondt. Bibelfolket skremmer med djevlar og demonar, medan Frp har Mulla Krekar. Svartsnuskete, svartkledd og med uflidd skjegg ser han ut slik me lærte på skulen om «styggemannen». Krekar er gull verd for partiet. Kvar gong dei vil visa seg fram, trugar dei med innvandrarar og islamisering og hentar fram bildet av ein væpna Krekar. Framgang på meiningsmålingane er sikra. Med denne likskapen i tankane, blir debattane interessante. Det er blitt morosamt å høyra på ho Siv og andre som stendig er frampå, overtydde og skråsikre. Kanskje du også skal prøva, dersom ordskifta kjedar deg?


Hovedproblemet med denne "ytringen" er, slik jeg ser det, at det gis inntrykk av at denne måten å forholde seg til religion og politikk på er unikt for det nevnte trossamfunnet og det nevnte politiske partiet. Det er det selvsagt ikke - Jehovas Vitner er ikke alene om å mene at deres religion er den korrekte, og FrP er ikke alene om å mene at deres politikk er til det beste for landet. Ved å kun peke på og sammenligne Jehovas Vitner og Frp skapes likevel dette inntrykket, og i tillegg fremstilles det negativt. Det Stavenes hendig lar være å nevne er at han, i hvert fall om vi skal dømme etter det han skriver her, er minst like urokkelig som Vitnene når han samtaler med dem. De er overbevist om sitt ståsted, men det er også han om sitt. Å være overbevist er for Stavenes kun negativt i seg selv når det er Jehovas Vitner og Frp det er snakk om.

Et annet problem er alle feilene om Jehovas Vitner. Feilinformasjon er velegnet til å skape en negativ forestilling, og feilinformasjon i seg selv kan være et resultat av en negativ forestilling - altså av fordommer.

Stavenes forestilling om Jehovas Vitners paradis er at bare noen få utvalgte vil komme dit for der er det dårlig plass, og i tillegg at ingen andre enn Vitner får plass. Her blander han for det første sammen den himmelske oppstandelse og oppstandelsen på en paradisisk jord. Det førstnevnte er at 144 000 mennesker skal sammen med Jesus herske over Guds rike. Disse skal holde til i Det himmelske riket, "[m]en selv om Guds rike er i himmelen skal det herske over jorden" (Hva er det Bibelen egentlig lærer?, 2005: 77). Etter verdens undergang skal jorden opprettes på ny og det er denne himmelens rike skal herske over. De fleste mennesker vil bli oppreist til et liv på denne paradisiske jord, der hverken sykdom, hunger, krig e.l. vil finne sted. Og grunnen til at de 144 000 skal herske over menneskene sammen med Jesus, er ikke fordi de skal ha det bedre enn dem på jorden, men fordi de har:
vært mennesker som har utholdt lidelser. Og de har i tillegg slitt med ufullkommenhet og kjempet med alle slags sykdommer. Det er klart de vil ha stor forståelse for de problemene vi mennesker har (ibid.: 79).
Det ser altså ut til at poenget er at man skal styres av sine likemenn.

For det andre tar Stavenes feil når han sier Jehovas Vitner hevder at det kun er dem som vil komme til Paradis. Vitnene mener tvert imot at andre også kan bli oppreist, fordi det er Gud ,gjennom Jesus, som dømmer.  I samme brosjyre som er sitert over sies det at
Disse miliarder av 'urettferdige' [dette viser til en betegnelse fra Bibelen] vil ikke bli glemt. Også de vil bli vekket opp igjen, og de vil få anledning til å lære om den sanne Gud og tjene ham. I løpet av tusen år vil de døde bli oppreist og få mulighet til å begynne å tjene Jehova sammen med trofaste mennesker på jorden som allerede tjener ham. Det blir en fantastisk tid. Bibelen kaller denne tidsperioden dommens dag (ibid.:73).
En tilintetgjørelse - ikke et helvete - er en mulighet, men hvem det skjer med er det altså ikke opp til Vitnene, men Gud, å avgjøre. Som en bekjent av meg sa: "Det kan godt være at vi vil bli overrasket."

Stavenes skriver også om hvordan datoene som verdens undergang har blitt endret. De Jehovas Vitner jeg har snakket med om dette sier at av og til har de som har levd tidligere, tolket Bibelen feil. At religion endrer seg på denne måten, er heller ikke noe unikt for Jehovas Vitner - og det er heller ikke unikt for Stavenes å prøve å delegitimere religiøs praksis ved å vise til det noen mener er logiske brister (Richard Dawkins er et ypperlig eksempel her). Det er bare det at religioner og religiøse praksiser opererer med egen indre logikk (så om noen lurer på hvorfor ikke f.eks Dawkins "slående" argumenter mot religion ikke har fått alle religiøse mennesker til å bli ateister, så skyldes det enkelt sagt at det som er en logisk brist innefor ett logikksystem, f.eks såkalt vestlig vitenskap, ikke vil være det innenfor et annet).

Som nevnt over er det nok Frp som er hovedmålet for Stavenes. Det er da meget interessant at han kritiserer dem ved å sammenligne dem med Jehovas Vitner. For at dette skal fungere som kritikk, må Vitnene først være etablert som et slag mennesker ingen vil like å bli identifisert med. I neste omgang må de også forstås som å ikke være en del av leserskaren Stavenes henvender seg til. Siden han skriver i en avis kan han vel ikke vite sikkert hvem leserne er, så man kan nesten lure på om han fullstendig glemmer at Jehovas Vitner er lesedyktige mennesker på lik linje med alle andre. Og igjen vil jeg spørre som jeg gjorde i et tidligere blogginnlegg: ville man godtatt dette om det var andre religiøse grupper som ble brukt som sammenligningsgrunnlag i stedet for?


Ps. To dager senere hadde Marie Holen, kommunestyrerepresentant for Ål Frp, et svarinnlegg i samme avis, der hun i tillegg til å forsvare sitt eget partis politikk uttrykte avsky for Stavenes' fremstilling av Jehovas Vitner.

6 kommentarer:

Suzanne A. Thobro sa...

Pps.
I Stavanger Aftenblad 09.04.2011 finnes nok et eksempel på harselering med Jehovas Vitner, skrevet av Arnt Olav Klippenberg.

I Ukeavisen Ledelse 08.04.2011 brukes referanse til Jehovas Vitner for å beskrive noen som "en plage for omgivelsene".

I Telemarksavisa 12.03.2011 nevnes Jehovas vitner på lignende måte som i Ukeavisen ledelse - som en plage.

I Rogalands avis 28.02.2011 betegnes Jehovas Vitner som "intolerant sekt".

I Nordlys 10.02.2011 beskrives de som å komme ned "forvirrede utsagn".

Dette var bare noen få eksempler.

Heidi sa...

Apropos merkelige ytringer: Så/hørte du Dagsnytt 18 i dag da de snakket om karismatiske menigheter?

Suzanne A. Thobro sa...

Skal se om de har lagt det ut på nettet!

Suzanne A. Thobro sa...

Har hørt på det nå, og jeg stiller meg noe tvilende om han psykologen eller barneombudet har særlig å støtte seg til av forskning og kartlegging. Jeg er redd for at dette feltet styres mye av fordommer. Med en gang man kaller noe for en sekt (eller isolerte trossamfunn, som barneombudet sa), blir det plutselig gjenstand for slike mistanker som dette. At psykologen har møtt mennesker i sin praksis med disse problemene er ikke annet en anekdoter som viser at disse problemene kan finnes, men det sier ikke noe om omfanget, om det opptrer systematisk eller om det er et større problem blant de som til en hver tid måtte omfattes av begrepet "sekt" enn blandt andre.

Når det gjelder Anders Torp så har jeg lest litt om denne saken før, og uavhengig av hva som faktisk har foregått der, er det tydelig at historien hans tillegges mer autoritet enn farens. Så vidt jeg vet har det ikke vært gjenstand for noe etterforskning, så det er vel påstand mot påstand i saken.

Heidi sa...

Jeg gjorde meg stort sett de samme tankene som du. Jeg reagerte særlig på at barneombudet mente at lærere og andre i kontakt med barn skulle holde et spesielt godt øye med barn fra karismatiske menigheter.

Suzanne A. Thobro sa...

Nå beklager barneombudet: http://www.dagen.no//Nyheter//Kristenliv/tabid/256/Default.aspx?ModuleId=72528&articleView=true