9. des. 2014

Selvmotsigende verdiformidling?

At K’en skal gjenninnføres i RLE og at «om lag halvparten av tiden» skal brukes på kristendom, er et tilbakesteg. Imidlertid er det ikke et tilbakesteg som bekymrer meg så veldig, og likeledes ser jeg ikke det som et stort problem at både RLE og Religion og etikk er basert på verdensreligionsmodellen – selv om jeg for så vidt deler ønsket om å gå vekk i fra den.

Det er en annen problematikk ved religionsfaget i skolen jeg anser som mer grunnleggende: nemlig hvordan formidling av formålsparagrafen påvirker fremstillingen av religion og religioner i en uvitenskapelig retning. Dette er er noe jeg har sett i det materialet jeg forsker på – lærebøker i Religion og etikk-faget for den videregående skolen, og selv om jeg ikke forsker på RLE mistenker jeg at det samme gjør seg gjeldende der.